Bezpieczeństwo płatności zapewnia
Klauzule informacyjne

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r., na terenie całej Unii Europejskiej stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych (“RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez naszą grupę przedsiębiorstw danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach.

Administratorem Państwa danych osobowych jest 4K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31/20-21, 80-286 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581409, NIP 5842744672, REGON 362766492, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym rodo@woobykids.com. Przetwarzane dane osobowe to dane pochodzące bezpośrednio od Państwa lub kontrahentów Administratora, których jesteście Państwo klientami.

 • Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania (adresu dostawy zamówienia), przetwarzane będą:
 • zawarcia u wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, tj. obowiązków rachunkowych, podatkowych, rozpatrywania skarg i reklamacji oraz archiwizowania dokumentacji (umów i dokumentów rozliczeniowych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeżeli takie się pojawią lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • oraz w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 • Przysługują Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przez trwania rękojmi lub udzielonej gwarancji jeżeli ma on zastosowanie (o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w z związku z innymi zdarzeniami powodującymi konieczność przedłużenia tego okresu). W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody, o ile nie będzie kolidować to z wykonywaniem umowy i realizacji uprawnieni z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 • Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 • dostawcy usług hostingowych oraz usług technicznych związanych z utrzymaniem sklepu internetowego,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności,
 • podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, podatkowe, a także pomoc prawną,
 • podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane przekazywane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i w celach w niej określonych.
 • podmioty świadczące działalność pocztową lub kurierską,
 • podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
 • podmioty wykonującym ankiety na zlecenie Administratora, tylko w wypadku udzielenia zgody na przeprowadzenie takiej ankiety,
 • organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 • Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. W przypadku, jeżeli dane będą powierzane podmiotom z państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane będą powierzane tylko i wyłącznie podmiotom spełniających kryteria określone w przepisach Rozdziału V RODO.
 • Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą również wykorzystywane do profilowania,
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwi jej zawarcie. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości otrzymywania ofert marketingowych.