Bezpieczeństwo płatności zapewnia
Regulamin

eREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOOBY

§ 1. Postanowienia wstępne

 • Sklep internetowy Wooby, dostępny pod adresem internetowym woobykids.com, prowadzony jest przez spółkę 4K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-286) przy ul. Jaśkowa Dolna 31/20-21, 80-286 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 581409, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadającą NIP 584-274-46-72, REGON 36276649.
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania z Klientem Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • Regulamin spełnia wymogi przewidziane w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) i jest udostępniony na stronie internetowej www.woobykids.com/regulamin w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie i odtwarzanie.
 • Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.

§2. Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – 4K sp. z o o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina, 80-286 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 581409, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadająca NIP 584-274-46-72, REGON 36276649.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.woobykids.com.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00.

§3. Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: ul. Jaśkowa Dolina 31/20-21, 80-286 Gdańsk.
 • Adres e-mail Sprzedawcy: redakcja@woobykids.com
 • Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 602 813 603.
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank S.A.. 57 1140 2004 0000 3102 7590 2402.
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w Dni robocze.

§4. Wymagania techniczne

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Safari (wersja __ lub nowsza), Chrome (wersja __ lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja __ lub nowsza), Opera (wersja __ lub nowsza),
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.
 • Kwestie wymagań technicznych dotyczących aplikacji mobilnej „Wooby” możliwej do pobrania w celu użytkowania Produktu zostały uregulowane na platformach GooglePlay oraz AppStore. Sprzedawca zastrzega, że jakość działania aplikacji mobilnej „Wooby” jest zależna od indywidulanych parametrów technicznych smartphona Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji mobilnej „Wooby” na smartphonach nie dostosowanych do obsługi aplikacji.

§5. Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym w szczególności przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest za pośrednictwem Formularza zamówienia zgodnie z § 6.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§6. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • wejść na stronę woobykids.com,
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz”,
 • wypełnić dane w formularzu oraz kliknąć przycisk “Kupuję”
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i” opłacić Zamówienie.

§7. Metody dostawy oraz płatności

 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru Zamówienia:
 • dla Produktu w wersji cyfrowej PDF – wysyłka Produktu za pośrednictwem wiadomości e-mail, na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, po uprzednim dokonaniu zapłaty;
 • dla Produktu w wersji papierowej:
 • przesyłka pocztowa;
 • przesyłka kurierska;
 • przesyłka do Paczkomatu;
 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Jaśkowa Dolina 30/20-21, 80-286 Gdańsk.
 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatności oferowane poprzez PayU,
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie PayU.pl.

§8. Wykonanie Umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu i zaakceptowania Regulaminu w Sklepie.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Jeżeli Klient zamawia:
 • Produkt w wersji cyfrowej PDF, otrzyma go na wskazany adres e-mail w terminie __ .
 • Produkt w wersji papierowej to zostanie on wysłany na adres Klienta wskazany w Zamówieniu w ciągu 7 dni roboczych.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym, lub płatności za pośrednictwem PayU początek biegu terminu dostawy
 • Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie
 • Produktu w Sklepie. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania
 • Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§9. Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Dokonując zapłaty za Zamówienie, Konsument wyraża zgodę na dostarczenie Produktu przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia Umowy, zrzekając się tym samym prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827, z późn. zm.).
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. – Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§10. Reklamacja

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12. Dane osobowe i polityka prywatności

 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w odrębnym dokumencie – klauzuli informacyjnej, dostępnej – TUTAJ.
 • Informacje dotyczące polityki prywatności, w szczególności plików cookies, dostępne w odrębnym dokumencie – TUTAJ.

§13. Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, zmiany te wchodzą w życie z chwilą udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie woobykids.com/regulamin.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia o ochronie danych osobowych.